"> صاعقه گیر - Lightning arrester-Lightning -صاعقه گیر فعال -صاعقه گیر پسیو -

ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

Lightning arrester-صاعقه-صاعقه گیر-Lightning سيستم ارت و هم پتانسيل سازی:
 ا نواع مختلفی از سيستم ارت وجود دارد که براساس ساختار

و نوع مواد خاک مورد استفاده قرار می گيرد. هدف از هم

پتانسيل سازی ، جلوگيری از هر گونه جرقه در هنگام تخليه

جريان صاعقه  و اطمينان خاطر بيشتراست . بر همین اساس ،

سيستم زمين صاعقه گير را به سيستم های زمين موجود و

قسمتهای فلزی نزديک به آن متصل  می کنند.