"> برند - برندینگ - برند سازی Brand - Branding بهترین برندینگ

برندسازی

برندسازی

برند – برندینگ – برند سازی Brand – Branding در گذشته

فقط با هدف قرار دادن برچسب در یک محصول یا دارایی

شرکت به منظور نشان دادن شما یا شرکت شما ، اشاره داشت.

برندسازی مدرن را می توان هنر نشان دادن هویت یک شرکت

از اینکه چه کسی هستند ، چه کاری انجام می دهند ،

سطح کیفیتی که ارائه می دهد ، به شهرت خود تعریف کرد